Polityka prywatności

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy:CopperCave,dostępny pod adresem internetowym
https://coppercave.pl/ prowadzony jest przez Janina Bartoś prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą Copper Cave Janina Bartoś wpisaną do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7122002239
REGON 431310860
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do
Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu
internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na
odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach
Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Copper Cave
Janina Bartoś wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,
2. NIP 7122002239., REGON 431310860
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym
imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
https://coppercave.pl/
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego
systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej
obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
Sprzedawcą.
9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz
informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie
Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie
warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta
Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia,
w szczególności ilości produktów.
13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży
rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o
dzieło.

§ 3
Kontakt ze Sklepem
1.Adres Sprzedawcy : ul. Hubska 44-48 , 50-502 Wrocław
2.Adres e-mail Sprzedawcy: coppercave@wp.pl i kontakt@coppercave.pl
3.Numer telefonu Sprzedawcy: 509331576
4 .Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: mbank 75 1140 2004 0000 3302 7727 9089
5.Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów
podanych w niniejszym paragrafie.
6.Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 12 – 18 w dni robocze

§ 4

Wymagania techniczne

1.Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na
Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu firefox lub
inne ,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,,
d. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności
za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą,
niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z
infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez
Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta
zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i
adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek
VAT).
4.Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt
dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest
informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze
obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie
obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach,
będzie podana w Sklepie w opisie Produktu
.§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1.Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie
następujących danych ; login, hasło, Imię i nazwisko, adres, nr telefonu, email
2.Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w
Formularzu rejestracji.
4.Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu
jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w
szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

15.
§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1.zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2.wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
(lub równoznaczny);
3.zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4 jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz
zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić
dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do
faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
5.kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić
zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić
zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
1.Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
2.Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
3.Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Hubska 44 ( teren Browaru mieszczańskiego) 50-502
Wrocław
4.Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a Płatność przy odbiorze
b. Płatność za pobraniem
c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
d. Płatności elektroniczne
e. Płatność kartą płatniczą.
4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności
znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu
przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z
§ 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego
przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej
wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej
Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego
przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania
przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem
a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
4 .płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient

obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
5. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności
przy odbiorze przesyłki.
6. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać
płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości
przesyłki do odbioru.
7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez
Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego
paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
A . W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest
najdłuższy podany termin.
B . W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość
żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po
skompletowaniu całego zamówienia.
8 . Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
A. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub
kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
B. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia
Umowy Sprzedaży,
9. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie
gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O
gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez
Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie
składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
10. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi
lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno,
partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy,
partii lub części.
4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas
oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie
pierwszej z rzeczy.
5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od
Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez
Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, drogą elektroniczną
poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie
oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały
określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014
roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe
7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,
Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail
potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
8. Skutki odstąpienia od Umowy:
A. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
B. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie

później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od
Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z
wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
C. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
D. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od
Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z
wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
E. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały
przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na
inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
F. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z
powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.
G. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie
niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu
od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu
14 dni.
H Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli
ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
I .Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z
niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
Produktu.
9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w
zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się
znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

§ 11

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu11
szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do
reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w
niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym
datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w
związku z wadą towaru.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie
Klienta uznał za uzasadnione.
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres

podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których
zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.
z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w
sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a
Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego
zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu
marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką
pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta
wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje
brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to
jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te
zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie
Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych
osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej
platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

WARSZTATY I KURSY
1. Warsztaty Renowacji mebli drewnianych od podstaw odbywają się w ustalonym z uczestnikami
miejscu i czasie .
2. Aby zgłosić chęć uczestnictwa w warsztatach prosimy o przesłanie zdjęcia małego mebla
drewnianego i kilka słów o pomysłach na niego ( jak ma wyglądać po renowacji) poprzez fanpage
Copper Cave https://www.facebook.com/copper.cave.craft.gallery/ lub e mail: coppercave@wp.pl.
3. Nie prowadzimy warsztatów tapicerskich – po wcześniejszym zgłoszeniu możemy pomóc przy
małej tapicerce np. siedziska krzesła.
4. Aby potwierdzić zgłoszenie na warsztaty, należy wykupić udział za pomocą strony internetowej,
lub zgłosić chęć przez fanpage Copper Cave na facebooku :
https://www.facebook.com/copper.cave.craft.gallery/
5. Obowiązuje przedpłata.
6. Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność wpłat.
7. Jeśli nie uzbiera się minimum 4 osóby, warsztaty mogą zostać odwołane. W takiej sytuacji zwracamy
pieniądze osobom, które przelały je na nasze konto. Istnieje też możliwość przyjścia na zajęcia w innym
uzgodnionym terminie.
8. Zwrot możliwy jest na 7 dni roboczych przed terminem zajęć.. Istnieje wówczas możliwość
znalezienia innej osoby na swoje miejsce.
9. Jeśli ktoś rezygnuje z udziału w warsztatach po ich opłaceniu po tym terminie, nie otrzymuje
zwrotu pieniędzy ani gwarancji udziału w zajęciach w innym terminie
9. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń instruktora.
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek
nieprzestrzegania regulaminu i zaleceń instruktorów.
11. Uczestnicy warsztatów ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody osobowe i majątkowe
powstałe wskutek ich działań lub zaniechań. Dotyczy to szczególnie niewykonania poleceń instruktorów
w trakcie trwania warsztatów.
12. W cenie kursu są materiały potrzebne do nauki. Pobieramy dopłatę za materiały niezbędne do
realizacji projektów indywidualnych dotyczących prostych prac tapicerskich ( które nie wchodzą
do standardowej oferty zajęć renowacji mebli drewnianych).
13. Celem kursów renowacja mebli drewnianych od podstaw w Copper Cave jest nauka, nie
zapewniamy usług stolarskich/renowacyjnych w ramach zajęć. Nie gwarantujemy, że renowacja
mebli, nad którymi kursanci pracują w trakcie kursów zostanie dokończona w czasie zajęć.
14. Każdy z uczestników kursu może korzystać z przestrzeni Copper Cave w celu dokończenia pracy
nad meblem przez tydzień od zakończenia zajęć, pod okiem instruktorki i korzystając z narzędzi.
15. Koszt godziny zajęć dodatkowych ( w celu dokończenia pracy nad meblem) to 25 zł brutto za
godzinę – płatne na miejscu.
16. Bardzo prosimy o zabranie ubrań do pracy ( tych nie zapewniamy)
17. Uczestnicy zajęć sprzątają narzędzia po zakończonej pracy.
18. Potwierdzenie uczestnictwa wpłatą oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
19.Dane firmy: Copper Cave ul. Hubska 44- 48 . 50 – 502 Wrocław. NIP 712 200 22 39
20. Płatności za zajęcia realizowane są przelewem na konto Copper Cave – mbank :
75 1140 2004 0000 3302 7727 9089 z dopiskiem warsztaty
Z góry dziękujemy za przestrzeganie naszego regulaminu!
Dokonanie płatności za zajęcia w Copper Cave jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu
Copper Cave

Na zajęciach dbamy o bezpieczeństwo uczestniczek i uczestników. Do pracy z drewnem używamy
maseczek przeciwpyłowych i stoperów do uszu.
Zapewniamy płyn do dezynfekcji rąk, ale bardzo prosimy o posiadanie własnych maseczek ochronnych.

Shopping Cart